Gå til innhold

 

TILBUD
LOWRANCE UFS RABATT (CASHBACK) KAMPANJE

Navico Groups EMEA 2024

 

1. INTRODUKSJON

 

Deltakerne samtykker i å være bundet av disse betingelsene («betingelsene»). All informasjon eller andre instrukser som kunngjøres av arrangøren om kampanjen på

https://www.lowrance.com/nb-no/offers/hds-ultimate-upgrade/ utgjør en del av disse betingelsene.

 

2. TILBUD OG TILBUDSPERIODE

 

2.1 Arrangøren er Navico Logistics Europe B.V. med registrert adresse på Laan van Europa 450 (4. etasje), 3317 DB Dordrecht, Nederland og/eller dets tilknyttede selskaper (“Arrangøren”). Arrangøren tilbyr en rabatt (Cashback) på de valgte kvalifiserende produktene for varigheten av Kampanjeperioden ("Kampanjen").

 

2.1.1 For formålet med disse vilkårene betyr tilknyttede selskaper et selskap eller annen enhet uansett hvor den er organisert direkte eller indirekte, kontrollert av eller under direkte eller indirekte felles kontroll med parten. "Kontroll" betyr direkte eller indirekte eierskap av minst femti prosent (50%) av stemmerettighetene (eller tilsvarende) til en enhet eller rettighetene til å utøve ledelseskontroll.

 

2.2 Kampanjen starter kl. 00:01 (CET) den 1. mars 2024 og avsluttes kl. 23:59 (CET) den 30. april 2024 ("kampanjeperioden").

 

3. KVALIFISERING

 

3.1 Denne kampanjen er kun tilgjengelig for forbrukere som kjøper Kvalifiserende produkter til ikke-profesjonell og ikke-kommersiell bruk, som er minst 18 år gamle, eller som har nådd myndighetsalderen som gjelder i det aktuelle Anerkjente landet ("Forbruker"), og som kjøper et nytt Kvalifiserende produkt fra en Deltakende forhandlers butikk eller via en Deltakende forhandlers nettsted i de Anerkjente landene. ("Deltaker").

 

3.2 Anerkjente land er Storbritannia (inkludert England/Skottland/Wales og Nord-Irland), Irland, Frankrike, Tyskland, Østerrike, Nederland, Belgia, Spania, Italia, Norge, Sverige, Finland, Danmark, Israel, Bulgaria, Ungarn, Slovakia, Latvia, Litauen, Estland, Hellas, Malta, Kypros, Polen, Kroatia og Sør-Afrika..

 

3.3 Kjøp foretatt i andre områder enn de anerkjente landene er ikke kvalifisert til å delta i denne kampanjen, selv om forbrukeren er bosatt i et av de anerkjente landene. Utbetaling av rabatten kan kun skje til bankkontoer som befinner seg i de anerkjente landene.

 

3.4 Med kvalifiserte produkter menes produktene som er listet opp i Vedlegg 1 i disse betingelsene, som kjøpes nye i løpet av tilbudsperioden fra arrangørens offisielle utsalgssted på nett eller gjennom en deltakende forhandler. En kopi av denne listen finnes på https://www.lowrance.com/nb-no/offers/hds-ultimate-upgrade/

3.5 En deltakende forhandler er enhver offisiell distributør eller forhandler av arrangøren bortsett fra de ekskluderte forhandlerne ("Deltakende forhandler"). En liste over våre deltakende forhandlere finner du på forhandleren på nettsiden vår https://www.lowrance.com/nb-no/dealer-locator/

3.6 Denne kampanjen er kun tilgjengelig for forbrukere (f.eks. ikke for forhandlere eller bedrifter) og er ikke tilgjengelig sammen med andre tilbud eller kampanjer fra arrangøren. Denne kampanjen kan ikke kombineres med andre tilbud og er ugyldig der det er forbudt.

 

3.7 Brukte, reproduserte/renoverte produkter eller produkter som kjøpes via tredjeparters markedsplasser (inkludert auksjonsnettsteder), er ikke kvalifisert for dette tilbudet.

 

3.8 Tilbudet er bare tilgjengelig for kvalifiserte produkter som er en del av dette tilbudet, og kan ikke gjøres gjeldende for produkter som mottas som gratis gaver, enkeltprodukter som utgjør en del av pakker, eller som er montert som standard på et nyinnkjøpt fartøy.

 

3.9 Alle overføringskostnader, valuta vekslingsgebyrer, andre gebyrer eller bankgebyrer skal bæres og betales av Deltakerne.

 

4. TILBUDET

 

4.1 Deltakere som kjøper et kvalifiserende produkt i samsvar med disse vilkårene vil være berettiget til å kreve tilbakebetaling (utelukkende betalt ved bankoverføring) ved innløsning ("Rabatten"). Den relevante rabattverdien per kampanjeprodukt skal være som angitt i vedlegg 1.

 

4.2 Deltakere kan kreve maksimalt én (1) rabatt per hvert kvalifiserende produkt som kjøpes.

 

4.3 Rabatter som er kvalifisert i henhold til disse vilkårene, skal utbetales via bankoverføring, og deltakerne må oppgi en gyldig bankkonto for å motta rabatten. For å unngå tvil skal deltakerne motta rabatten i euro. Hvis din lokale valuta ikke er oppført, vil rabatten bli utbetalt i euro. Rabattene vil bli tilbudt i :

- Svenske kroner for kjøp av Kvalifiserende produkter i Sverige.

- Norske kroner for kjøp av kvalifiserende produkter i Norge.

- Britiske pund for kjøp av kvalifiserende produkter i Storbritannia.

- Euro for alle andre anerkjente land.

 

4.4 Kjøp som er gjort fra tredjeparts markedsplass (f.eks. Amazon Marketplace eller eBay) er ekskludert fra tilbudet, det samme er kjøp gjort fra andre forhandlere enn arrangørens offisielle forhandlere, eller som ikke er godkjent av arrangøren som dets offisielle forhandler («ekskluderte forhandlere»).

 

5. KRAV

 

5.1 Etter å ha kjøpt et kvalifisert produkt fra en deltakende forhandler under kampanjeperioden må deltakere besøke https://offers.lowrance.comf for å fylle ut kravskjemaet, der de oppgir produktdetaljer, kjøpers navn, e-postadresse, samt annen informasjon som blir bedt om, inkludert en skannet kopi av kvittering/kjøpsbevis («kravet»).

 

 

 

5.2 Kampanjen gjelder kun for kjøp av kvalifiserende produkter som gjennomføres mellom kl. 00:01 (CET) den 1. mars 2024 og avsluttes kl. 23:59 (CET) den 30. april 2024 i de anerkjente landene. Krav på rabatten kan deretter fremsettes frem til og senest kl. 23:59 (CET) den 17. mai 2024 ("sluttdatoen").  Krav som fremsettes etter sluttdatoen, skal anses som diskvalifisert i forbindelse med denne kampanjen.

 

5.3 Deltakere vil motta et referansenummer, etterfulgt av en bekreftelse på e-post om at kravet er mottatt av arrangøren («bekreftelse på krav»).

 

5.4 Om en kvittering på e-post ikke mottas, har deltakeren ansvar å kontakte arrangørens kundestøtte på EMEA.Marketing@Navico.com innen sju (7) dager etter at kravet ble sendt inn. 

 

5.5 Hvis kravet ikke anses å ha blitt sendt inn korrekt, eller hvis de oppgitte opplysningene ikke kan verifiseres, vil deltakeren bli varslet via e-post og få muligheten til å gi supplerende informasjon eller opplysninger (inkludert, men ikke begrenset til, et fotografi av kampanjeproduktet som viser serienummeret) for å validere kravet innen sju (7) dager fra e-postmeldingen. Hvis det ikke mottas noe svar, skal kravet markeres som ugyldig, og deltakeren vil ikke lenger være berettiget til å motta rabatten.

 

5.6 Når kravet er validert og godkjent, vil deltakeren motta rabatten via bankoverføring til bankkontoen som er oppgitt i kravskjemaet innen tretti (30) dager etter mottak av kravbekreftelsen.

 

5.7 Krav som er ufullstendige eller unøyaktige, vil bli ansett som ugyldige. Arrangøren påtar seg ikke noe ansvar for tapte, forsinkede eller skadede data som oppstår under kommunikasjon eller overføring av krav.

 

5.8 Arrangøren har rett til, når dette er nødvendig, å iverksette alle rimelige tiltak for å beskytte seg mot falske eller ugyldige krav, inkludert og uten begrensing, for å fremskaffe eller kreve ytterligere bekreftelse på bevis for kjøp, samt identitet, ytterligere detaljer om kjøpet og andre aktuelle opplysninger om en deltaker.

 

5.9 Arrangøren skal ha rett til, der det er nødvendig, å iverksette alle tiltak som Arrangøren anser som nødvendige for å beskytte seg mot falske eller ugyldige krav, inkludert, men ikke begrenset til, å generere eller kreve ytterligere støttedokumenter eller informasjon om kjøpsbeviset, samt annen relevant informasjon fra deltakeren for å verifisere legitimiteten til deltakeren og kravet.

 

5.10 Hvis en deltaker returnerer det kvalifiserende produktet etter å ha fremsatt et krav, skal både deltakeren og den deltakende forhandleren varsle arrangøren, og kravet skal avvises. Hvis rabatten allerede er utbetalt, skal arrangøren forsøke å få tilbake rabatten fra deltakeren, enten direkte eller ved hjelp av de deltakende forhandlerne.

 

5.11 Alle krav må sendes inn av deltakerne selv, og ikke fremmes gjennom agenter, tredjeparter eller samlet.

 

5.12 Krav fra båtbyggere, distributører, charterselskaper og/eller arrangørens ansatte vil ikke bli akseptert. Denne kampanjen er kun åpen for forbrukere.

 

5.13 Krav som allerede er fremmet for samme produkt på andre tilbud, vil erklæres ugyldige, og deltakeren vil bli diskvalifisert.

 

 

6. PERSON- OG DATAVERN

 

6.1 Bortsett fra det som er angitt i disse vilkårene eller for å gjennomføre kampanjen, vil detaljene og informasjonen som oppgis av deltakerne når de deltar i kampanjen eller gjør krav på rabatt, ikke bli brukt til andre kampanjeformål, og de vil heller ikke bli gitt videre til noen tredjepart, med unntak av de respektive bankene til arrangøren og deltakeren, og Mr. Zen Limited, som fungerer som nettstedsadministrator, eller med mindre deltakeren velger å bli kontaktet for markedsføringsformål i henhold til våre retningslinjer for personvern.Personvern policy.

 

Arrangøren deler informasjon internt i andre avdelinger i Navico Group og Brunswick Corporation og med visse tredjeparter. Disse tredjepartene er våre forretningspartnere og entreprenører, og de er bundet av kontrakter, avtaler og overvåking for å sikre at opplysningene dine behandles med den største beskyttelse og respekt. Hver tredjepart blir nøye kontrollert for å sikre at de har tilstrekkelig beskyttelse på plass for å beskytte opplysningene dine før vi godtar å samarbeide med dem.

Promoter kan også dele informasjon med andre tredjeparter KUN for følgende formål:

- For å overholde gjeldende lovgivning eller rettslige prosesser (inkludert til politimyndigheter eller andre offentlige tjenestemenn).

- For å håndheve arrangørens retningslinjer og forhindre svindel.

- For å beskytte vår eiendom, våre tjenester og juridiske rettigheter.

- I forbindelse med sammenslåing, konsolidering, restrukturering, salg eller andre selskapsendringer.

6.2 Personopplysningene dine vil automatisk bli fjernet etter at kravet er fullført i tre (3) måneder. Bankkontoinformasjonen din skal slettes når behandlingen av kravet ditt er fullført. . Deltakeren kan be om at opplysningene om ham/henne slettes før kravet er ferdigbehandlet ved å kontakte arrangørens personvernombud på DPO@Navico.com.

 

6.3 Vi er forpliktet til å overholde prinsippene og kravene i gjeldende personvernforskrifter, for eksempel personvernforordningen (GDPR), når vi samler inn og behandler personopplysninger som krever at vi:

 

6.3.1 Vi innhenter og bruker følgende data kun for å administrere promoteringstilbudet og for å verifisere gyldighet:

  • For- og etternavn
  • E-post adresse, gateadresse, telefonnummer
  • Kjøpsinformasjon
  • Bankkontoinformasjon

 

6.3.2 Samle inn og bruke personopplysninger basert på gjennomføringen av en kontrakt for å administrere kampanjen, på en rettferdig måte og kun for lovlige og spesifiserte formål knyttet til våre legitime forretningsmål. Vi kan også samle inn og behandle opplysningene dine for markedsføringsformål hvis du samtykker til det.

 

6.3.3 Begrenser vår innsamling av personopplysninger til det som er tilstrekkelig, relevant og ikke overdrevent for det tiltenkte formål.

 

6.4 Vi vil, på din forespørsel, gi tilstrekkelige avklaringer om vår praksis for behandling av personopplysninger på en klar og transparent måte.

 

6.5 Sikre nøyaktigheten på de personopplysningene vi samler inn, har i vår besittelse og bruker.

 

6.6 Beholde personopplysninger bare den tiden som er nødvendig for å oppfylle det uttrykte formålet. Vi vil iverksette alle rimelige tiltak for å ødelegge, eller slette fra våre systemer, alle personopplysninger vi ikke lenger trenger, og følge opp alle gjeldende tidsfrister og retningslinjer for oppbevaring av data.

 

6.7 Sikre personopplysningene som er i vår besittelse.

 

6.8 Vi overfører kun personopplysningene dine til tredjepartsbehandlere som hjelper oss med å gjennomføre kampanjen, og som er bundet av en databehandleravtale med hensyn til behandlingen av personopplysningene dine, inkludert "Mr. Zen Limited" som administrerer kampanjenettstedet https://offers.lowrance.com.

 

6.9 Vi pleier å oppbevare personopplysningene dine som er sendt inn i forbindelse med kampanjen, kun så lenge kampanjen varer, og ikke i mer enn tre måneder deretter for å administrere eventuelle krav. Vi kan også beholde enkelte opplysninger knyttet til produktregistrering i systemet vårt basert på vår legitime interesse, for å kunne kommunisere viktig produktinformasjon med deg, inkludert sikkerhetsspørsmål. Etter at du har fullført kravet og kampanjen er avsluttet, kan det hende du må oppgi opplysningene dine på nytt hvis du ønsker å delta i fremtidige kampanjer.

 

6.10 Hvis du ønsker at vi skal beholde opplysningene dine i databasen vår og motta vårt nyhetsbrev eller høre om våre siste kampanjer og tilbud, kan du "melde deg på" i sluttfasen før du sender inn kravet ditt.

Du har også rett til å melde deg av markedsføringskommunikasjon via e-post ved å klikke på lenken "Unsubscribe" nederst i e-postkommunikasjonen.

6.11 Du har rett til å be om informasjon om hvordan vi håndterer personopplysningene dine. Du har følgende rettigheter:

a)       Rett til å bli informert

b)      Rett til innsyn

c)       Rett til retting

d)      Rett til å motsette seg behandling

e)      Rett til å begrense behandlingen

f)        Rett til dataportabilitet

g)       Rett til å bli glemt (også kjent som rett til sletting eller rett til å få personopplysningene dine slettet).

h)      Rettigheter knyttet til automatiserte avgjørelser og profilering

 

7. GENERELT

 

7.1 Arrangøren skal ikke være ansvarlig for forstyrrelser i tilbudet som skyldes force majeure eller andre faktorer som er utenfor arrangørens kontroll.

 

7.2 Arrangøren forbeholder seg retten til å, innenfor rimelige grenser og i samsvar med all gjeldende lovgivning og retningslinjer for praksis, endre disse betingelsene.

 

7.3 Rabatter kan ikke overføres, byttes eller innløses mot kontanter av deltakerne, med mindre annet er uttrykkelig angitt i disse vilkårene.

 

7.4 Arrangøren vil ikke være eller holdes ansvarlig for: (a) enhver feil ved mottak av innsendinger grunnet feil i overføring eller andre forhold som er utenfor dens rimelige kontroll, (b) ethvert krav eller overføring som kommer sent, er feilsendt eller skadet, (c) enhver feilfunksjon eller svikt i datamaskin eller kommunikasjon, (d) ethvert brudd, tap eller etterfølgende skader som skyldes hendelser utenfor arrangørens kontroll, eller (e) enhver trykk- eller skrivefeil i materiell som er forbundet med tilbudet, bortsett fra dem som vises på det offisielle nettstedet.

 

7.5 Deltakerne vil være eneansvarlige for enhver og alle gjeldende skatter, valuta vekslingsgebyrer og alle andre aktuelle kostnader og utgifter som ikke blir fastslått i disse betingelser som en del av rabatten.

 

7.6 Ved å delta I promoteringen aksepterer du, innenfor lovens rammer, å holde arrangør fritatt fra ansvar av enhver art herav også inkludert tap, skader, og forsømmelser. Fritak for ansvar gjelder dog ikke ved dødsfall eller personlige skader som følge av arrangørs forsømmelse

 

7.7 Navico forbeholder seg retten til å kunne trekke tilbake tilbudet etter eget skjønn.

 

7.8 Denne kampanjen er underlagt Nederlandsk lov. Til tross for det foregående kan du som forbruker dra nytte av visse obligatoriske bestemmelser i henhold til lovene i ditt bostedsland. Ingenting i disse vilkårene, inkludert denne lovvalgsklausulen, påvirker dine rettigheter som forbruker til å stole på slike obligatoriske bestemmelser i lokal lov som er relevant.

 

7.9 Arrangøren forbeholder seg retten til når som helst å ajourføre, endre eller tilpasse disse betingelsene uten å gi deltakerne beskjed om det på forhånd.

 

VEDLEGG 1

LISTE OVER KVALIFISERENDE PRODUKTER - LOWRANCE

 

Sku Product Description EURO REBATE GBP REBATE SEK REBATE NOK REBATE
000-15982-001 HDS PRO 9” + AIHD 3-N-1 € 300 £ 300  3000 SEK   3000 NOK  
000-15997-001 HDS PRO 9” NOXD
000-15985-001 HDS PRO 10” + AIHD 3-N-1 € 400 £ 400   4000 SEK   4000 NOK  
000-16000-001 HDS PRO 10” NOXD
000-15988-001 HDS PRO 12” + AIHD 3-N-1 € 450 £ 450   4500 SEK   4500 NOK  
000-16003-001 HDS PRO 12” NOXD
000-15991-001 -HDS PRO 16” + AIHD 3-N-1 € 500 £ 500   5000 SEK   5000 NOK  
000-16006-001 HDS PRO 16” NOXD