Gå til innhold

TILBUD
LOWRANCE UFS RABATT (CASHBACK) KAMPANJE

Navico Groups EMEA 2022

 

1. INTRODUKSJON

Deltakerne samtykker i å være bundet av disse betingelsene («betingelsene»). All informasjon eller andre instrukser som kunngjøres av arrangøren om kampanjen på

https://www.lowrance.com/nb-no/offers/hds-ultimate-upgrade/ utgjør en del av disse betingelsene.

2. TILBUD OG TILBUDSPERIODE

 

2.1 Arrangøren er Navico Logistics Europe B.V. med registrert adresse på Laan van Europa 450 (4. etasje), 3317 DB Dordrecht, Nederland og/eller dets tilknyttede selskaper (“Arrangøren”). Arrangøren tilbyr en rabatt (Cashback) på de valgte kvalifiserende produktene for varigheten av Kampanjeperioden ("Kampanjen").

 

2.1.1 For formålet med disse vilkårene betyr tilknyttede selskaper et selskap eller annen enhet uansett hvor den er organisert direkte eller indirekte, kontrollert av eller under direkte eller indirekte felles kontroll med parten. "Kontroll" betyr direkte eller indirekte eierskap av minst femti prosent (50%) av stemmerettighetene (eller tilsvarende) til en enhet eller rettighetene til å utøve ledelseskontroll.

 

2.3 Tilbudet begynner kl. 00:01 (CET) den 10. Januar 2022 og vil avsluttes kl. 23:59 (CET) den 30. April 2022 («Tilbudsperioden»). 

 

3. KVALIFISERING

 

3.1Denne kampanjen er kun tilgjengelig for sluttbrukere over 18 år som kjøper nye kvalifiserende produkter fra den deltakende forhandlerens butikk eller via nettstedet i de anerkjente landene. ("Deltager").

 

3.2 Anerkjente land er oppført som Storbritannia (inkludert England / Skottland / Wales og Nord-Irland), Irland, Frankrike, Tyskland, Østerrike, Holland, Belgia, Spania, Italia, Norge, Sverige, Finland, Danmark, Israel, Bulgaria, Ungarn, Slovakia , Latvia, Litauen, Estland, Hellas, Malta, Kypros, Polen, Kroatia og Sør-Afrika.

 

3.3 Kjøp gjort i andre områder enn de anerkjente landene er ikke kvalifisert til å delta i denne kampanjen, selv om sluttbrukeren er bosatt i et av de anerkjente landene.

 

3.4 Med kvalifiserte produkter menes produktene som er listet opp i Vedlegg 1 i disse betingelsene, som kjøpes nye i løpet av tilbudsperioden fra arrangørens offisielle utsalgssted på nett eller gjennom en deltakende forhandler. En kopi av denne listen finnes på https://www.lowrance.com/nb-no/offers/hds-ultimate-upgrade/

3.5 En deltakende forhandler er enhver offisiell distributør eller forhandler av arrangøren bortsett fra de ekskluderte forhandlerne ("Deltakende forhandler"). En liste over våre deltakende forhandlere finner du på forhandleren på nettsiden vår https://www.lowrance.com/nb-no/dealer-locator/

3.6 Tilbudet er bare åpent for sluttbrukere (dvs. ikke for forhandlere eller bedrifter), og er ikke tilgjengelig sammen med andre tilbud eller kampanjer fra arrangøren.

 

3.7 Brukte, reproduserte/renoverte produkter eller produkter som kjøpes via tredjeparters markedsplasser (inkludert auksjonsnettsteder), er ikke kvalifisert for dette tilbudet.

 

3.8 Tilbudet er bare tilgjengelig for kvalifiserte produkter som er en del av dette tilbudet, og kan ikke gjøres gjeldende for produkter som mottas som gratis gaver, enkeltprodukter som utgjør en del av pakker, eller som er montert som standard på et nyinnkjøpt fartøy.

 

3.9 Dette tilbudet kan ikke kombineres med noe annet tilbud og er ugyldig hvor det er forbudt.

 

3.10 Alle overføringskostnader, valuta vekslingsgebyrer, andre gebyrer eller bankgebyrer skal bæres og betales av Deltakerne.

 

4. TILBUDET

 

4.1 Deltakere som kjøper et kvalifiserende produkt i samsvar med disse vilkårene vil være berettiget til å kreve tilbakebetaling (utelukkende betalt ved bankoverføring) ved innløsning ("Rabatten"). Den relevante rabattverdien per kampanjeprodukt skal være som angitt i vedlegg 1.

 

4.2 Deltakere kan kreve maksimalt én (1) rabatt per hvert kvalifiserende produkt som kjøpes.

 

4.3 Rabatter som kvalifiserer i henhold til disse vilkårene skal betales ved bankoverføring, og deltakerne må oppgi en gyldig bankkonto for å motta rabatten. For å unngå tvil skal Deltakerne motta Rabatten i NOK. Hvis din lokale valuta ikke er oppført, vil rabatten bli utbetalt i NOK.

 

4.4 Kjøp som er gjort fra tredjeparts markedsplass (f.eks. Amazon Marketplace eller eBay) er ekskludert fra tilbudet, det samme er kjøp gjort fra andre forhandlere enn arrangørens offisielle forhandlere, eller som ikke er godkjent av arrangøren som dets offisielle forhandler («ekskluderte forhandlere»).

 

5. KRAV

 

5.1 Etter å ha kjøpt et kvalifisert produkt fra en deltakende forhandler under kampanjeperioden må deltakere besøke https://offers.lowrance.comf for å fylle ut kravskjemaet, der de oppgir produktdetaljer, kjøpers navn, e-postadresse, samt annen informasjon som blir bedt om, inkludert en skannet kopi av kvittering/kjøpsbevis («kravet»).

 

5.2 Krav skal sendes inn senest kl. 23:59 (CET) 15. mai 2022 («Sluttdatoen»). For klarhetens skyld skal den siste kravdatoen for kjøp gjort 30. April 2022 være innen eller før sluttdatoen. Ethvert krav fremsatt etter sluttdatoen skal anses som diskvalifisert for formålet med denne kampanjen.

 

5.3 Deltakere vil motta et referansenummer, etterfulgt av en bekreftelse på e-post om at kravet er mottatt av arrangøren («bekreftelse på krav»).

 

5.4 Om en kvittering på e-post ikke mottas, har deltakeren ansvar å kontakte arrangørens kundestøtte på EMEA.Marketing@Navico.com innen sju (7) dager etter at kravet ble sendt inn. 

 

5.5 Dersom det er mangler i utfylling av kravet vil deltaker motta varsel om dette pr e-post med mulighet for å rette opp/legge til nødvendig informasjon innen 7 dager. Dersom dette ikke blir gjort vil kravet ansees som ugyldig og deltaker vil ikke lenger ha krav på tilbudet.

 

5.6 Krav som er ufullstendige eller skadede, vil anses som ugyldige. Arrangøren påtar seg intet ansvar for tap, forsinkelse eller skade på data som oppstår under kommunikasjon eller oversendelse av data.

 

5.7 Arrangøren forbeholder seg retten til å utøve absolutt skjønn ved diskvalifikasjon av krav man anser ikke oppfyller disse betingelsene.

 

5.8 Arrangøren har rett til, når dette er nødvendig, å iverksette alle rimelige tiltak for å beskytte seg mot falske eller ugyldige krav, inkludert og uten begrensing, for å fremskaffe eller kreve ytterligere bekreftelse på bevis for kjøp, samt identitet, ytterligere detaljer om kjøpet og andre aktuelle opplysninger om en deltaker.

 

5.9 Om en deltaker returnerer det kvalifiserte produktet etter å ha fremmet et krav, skal både deltakeren og den deltakende forhandleren varsle arrangøren, og kravet skal avvises. I de tilfeller hvor gratis abonnementet har blitt aktivisert kan arrangøren blokkere videre bruk av abonnementet med umiddelbar effekt.

 

5.10 Om en deltaker returnerer det kvalifiserte produktet etter å ha fremmet et krav, skal både deltakeren og den deltakende forhandleren varsle arrangøren, og kravet skal avvises. Der rabatten allerede er utbetalt, skal arrangøren søke å få tilbake rabatten fra deltakeren.

 

5.11 Alle krav må sendes inn av deltakerne selv, og ikke fremmes gjennom agenter, tredjeparter eller samlet.

 

5.12 Direkte krav vil ikke godkjennes fra båtbyggere, distributører, charterselskaper og Navico-ansatte.

 

5.13 Krav som allerede er fremmet for samme produkt på andre tilbud, vil erklæres ugyldige, og deltakeren vil bli diskvalifisert.

 

6. PERSON- OG DATAVERN

 

6.1 Bortsett fra det som er beskrevet i disse betingelsene, eller med formål om å gjennomføre tilbudet, skal ikke opplysninger og informasjon som oppgis av deltakeren når denne benytter tilbudet eller krever rabatten, brukes til noe annet salgsfremmende formål, og de skal heller ikke overleveres til en tredjepart, med mindre du velger å bli kontaktet for ifm markedsføring ihht vår Personvern policy.

 

6.2 Opplysningene om deg og alle data om deg i vårt system vil automatisk fjernes etter at kravet er avgjort. Imidlertid kan deltakeren trekke tilbake sitt samtykke til slik bruk av personopplysninger før kravet er avgjort, ved å skrive til arrangøren på Data Protection Officer DPO@Navico.com.

 

6.3 Vi holder oss til personvernprinsipper når vi samler inn og behandler personopplysninger som krever at vi:

 

6.3.1 Vi innhenter og bruker følgende data kun for å administrere promoteringstilbudet og for å verifisere gyldighet:

 • For- og etternavn
 • E-post adresse, gateadresse, telefonnummer
 • Kjøpsinformasjon

 

6.3.2 Samler inn og behandler personopplysninger rettmessig og bare for å administrere tilbudet, ihht hva som er lovlig og spesifikt relatert til lovlige forretningsformål.

 

6.3.3 Begrenser vår innsamling av personopplysninger til det som er tilstrekkelig, relevant og ikke overdrevent for det tiltenkte formål.

 

6.4 Vi vil, på din forespørsel, gi tilstrekkelige avklaringer om vår praksis for behandling av personopplysninger på en klar og transparent måte.

 

6.5 Sikre nøyaktigheten på de personopplysningene vi samler inn, har i vår besittelse og bruker.

 

6.6 Beholde personopplysninger bare den tiden som er nødvendig for å oppfylle det uttrykte formålet. Vi vil iverksette alle rimelige tiltak for å ødelegge, eller slette fra våre systemer, alle personopplysninger vi ikke lenger trenger, og følge opp alle gjeldende tidsfrister og retningslinjer for oppbevaring av data.

 

6.7 Sikre personopplysningene som er i vår besittelse.

 

6.8 Persondata vil kun overføres tredjepart, inkludert Mr. Zen Limited, for å bistand ifm drift av promoteringens webside https://offers.lowrance.com. Tredjepart er også er bundet av de same regler for behandling og bruk av persondata som gjelder for arrangør.

 

6.9 Vi sikter på å beholde dine personopplysninger kun så lenge som dette tilbudet varer. Etter at kravet er avgjort og tilbudet er avsluttet, kan det være at du igjen må oppgi dine personopplysninger om du ønsker å delta i et annet av våre tilbud.

 

6.10 Om du skulle ønske at vi beholder dine personopplysninger i vår database og melde deg på vårt nyhetsbrev med markedsføring eller å få høre om nye kampanjer og tilbud, kan du velge dette i den avsluttende fasen før du sender inn kravet ditt.

 

6.11 Du har rett til å be om informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger. Du har rett til:

(a)    Be om tilgang til de personopplysningene som vi besitter.

(b)    Forhindre bruk av dine personopplysninger til direkte markedsføring.

(c)     Be oss om å slette dine personopplysninger eller å rette opp i unøyaktige data.

(d)    Forhindre behandling som trolig vil skape skade eller vansker for deg eller noen andre.

 

7. GENERELT

 

7.1 Arrangøren skal ikke være ansvarlig for forstyrrelser i tilbudet som skyldes force majeure eller andre faktorer som er utenfor arrangørens kontroll.

 

7.2 Arrangøren forbeholder seg retten til å, innenfor rimelige grenser og i samsvar med all gjeldende lovgivning og retningslinjer for praksis, endre disse betingelsene.

 

7.3 Deltakerne kan ikke overføre, bytte eller veksle rabatter inn i kontanter.

 

7.4 Arrangøren vil ikke være eller holdes ansvarlig for: (a) enhver feil ved mottak av innsendinger grunnet feil i overføring eller andre forhold som er utenfor dens rimelige kontroll, (b) ethvert krav eller overføring som kommer sent, er feilsendt eller skadet, (c) enhver feilfunksjon eller svikt i datamaskin eller kommunikasjon, (d) ethvert brudd, tap eller etterfølgende skader som skyldes hendelser utenfor arrangørens kontroll, eller (e) enhver trykk- eller skrivefeil i materiell som er forbundet med tilbudet, bortsett fra dem som vises på det offisielle nettstedet.

 

7.5 Deltakerne vil være eneansvarlige for enhver og alle gjeldende skatter, valuta vekslingsgebyrer og alle andre aktuelle kostnader og utgifter som ikke blir fastslått i disse betingelser som en del av rabatten.

 

7.6 Ved å delta I promoteringen aksepterer du, innenfor lovens rammer, å holde arrangør fritatt fra ansvar av enhver art herav også inkludert tap, skader, og forsømmelser. Fritak for ansvar gjelder dog ikke ved dødsfall eller personlige skader som følge av arrangørs forsømmelse

 

7.7 Navico forbeholder seg retten til å kunne trekke tilbake tilbudet etter eget skjønn.

 

7.8 Denne kampanjen er underlagt Nederlandsk lov. Til tross for det foregående kan du som forbruker dra nytte av visse obligatoriske bestemmelser i henhold til lovene i ditt bostedsland. Ingenting i disse vilkårene, inkludert denne lovvalgsklausulen, påvirker dine rettigheter som forbruker til å stole på slike obligatoriske bestemmelser i lokal lov som er relevant.

 

7.9 Arrangøren forbeholder seg retten til når som helst å ajourføre, endre eller tilpasse disse betingelsene uten å gi deltakerne beskjed om det på forhånd.

 

 


 

VEDLEGG 1

LISTE MED KVALIFISERTE PRODUKTER

 

 • 1000 kr i rabatt på:
  • 000-14418-001 HDS LIVE 7 NOXD
  • 000-14419-001 HDS LIVE 7 with AI
 • 2000 kr i rabatt på:
  • 000-14424-001 HDS LIVE 9 NOXD
  • 000-14425-001 HDS LIVE 9 with AI
  • 000-15593-001 ActiveTarget™ Live Sonar
 • 3000 kr i rabatt på:
  • 000-14430-001 HDS LIVE 12 NOXD
  • 000-14431-001 HDS LIVE 12 with AI
 • 4000 kr i rabatt på:
  • 000-14436-001 HDS LIVE 16 NOXD
  • 000-14437-001 HDS LIVE 16 with AI
 • Ekstra rabatt på NOK 2000 når HDS LIVE-enheten kjøpes med noe av tilbehøret nedenfor:
  • 000-14543-001 HALO20,LOWRANCE,RADAR​
  • 000-14542-001 HALO20+,LOWRANCE,RADAR​
  • 000-14541-001 HALO24,LOWRANCE,24",RADAR
  • 000-14937-001 GHOST Trolling Motor, 47”​
  • 000-14938-001 GHOST Trolling Motor, 52”​
  • 000-15480-001 GHOST Trolling Motor, 60”
  • 000-11748-001 Outboard Pilot Hydraulic Pack​
  • 000-11750-001 DrivePilotHydraulic Pack​
  • 000-11749-001 Outboard Pilot Cable steer Pack