Naar inhoud

Actievoorwaarden

KORTINGSVOORWAARDEN 
CASHBACK-ACTIE
Navico Groups EMEA 2020

Deelnemers gaan ermee akkoord gebonden te zijn aan deze voorwaarden en condities (deze “voorwaarden”). Alle informatie of instructies die door de organisator worden gepubliceerd over de promotie op

https://www.lowrance.com/nl-nl/upgrade/ of https://www.bandg.com/nl-nl/upgrade/ of https://www.simrad-yachting.com/nl-nl/upgrade/ maken deel uit van deze voorwaarden.

PROMOTIE EN PROMOTIEPERIODE

 1. De organisator is Navico Holding AS en/of zijn partners (de “organisator”). De organisator biedt een korting (cashback) op geselecteerde in aanmerking komende producten gedurende de promotieperiode (“promotie”).
 1. De promotie begint om 00:01 (CEST) op 1 september 2020 en sluit om 23:59 (CEST) op 31 oktober 2020 (de “promotieperiode”). 

BESCHIKBAARHEID

 1. Deze promotie is alleen beschikbaar voor eindgebruikers van 18 jaar en ouder die een nieuw in aanmerking komend product kopen via de e-commerce website van de deelnemer of via een deelnemende retailer binnen de EMEA/Europese Unie, het Midden-Oosten en Afrika (“deelnemer”). In aanmerking komende producten zijn de producten vermeld in schema 1 van deze voorwaarden die tijdens de promotieperiode nieuw zijn gekocht op de officiële verkoopsite van de organisator of via een deelnemende retailer. Een kopie van deze lijst is te vinden op https://www.lowrance.com/nl-nl/upgrade/, https://www.bandg.com/nl-nl/upgrade/ en https://www.simrad-yachting.com/nl-nl/upgrade/ .
 • Aankopen in andere gebieden komen niet in aanmerking voor deze promotie, zelfs als de eindgebruiker een inwoner is van Europa, het Midden-Oosten of Afrika.
 1. Deze promotie is alleen beschikbaar voor eindgebruikers (bijv. niet voor een wederverkoper of bedrijf) en is niet beschikbaar in combinatie met een andere aanbieding of promotie van de organisator.
 2. Gebruikte, opnieuw gefabriceerde of opgeknapte producten, of producten die zijn aangeschaft in de uitverkoop of via een externe marktplaats (waaronder online veilingsites) komen niet in aanmerking voor deze promotie.
 3. De promotie is alleen beschikbaar voor in aanmerking komende producten die deel uitmaken van deze promotie en kan niet worden geclaimd voor producten die zijn ontvangen als gratis geschenken of individuele producten die deel uitmaken van verpakkingen, bundels of die standaard zijn gemonteerd op een nieuw aangeschaft vaartuig.
 4. Deze promotie kan niet worden gecombineerd met andere aanbiedingen en is ongeldig indien niet toegestaan.
 5. Kortingen die onder deze voorwaarden vallen, worden uitbetaald via een bankoverschrijving en deelnemers moeten een geldige bankrekening hebben om de korting te ontvangen. Om twijfel te voorkomen, ontvangen de deelnemers de korting in EURO, GBP, SEK en DKK. Als uw lokale valuta niet is vermeld, wordt uw korting in EURO gegeven.
 6. Alle overdrachtskosten, wisselkosten, extra kosten of bankkosten moeten door de deelnemers worden betaald.

AANBIEDING

 1. Deelnemers die een in aanmerking komend product kopen conform deze voorwaarden, komen in aanmerking voor een terugbetalingskorting (uitsluitend betaald via een bankoverschrijving) door inwisseling (de “korting”). De relevante waarde van de korting per promotieproduct is zoals uiteengezet in schema 1.
 2. Deelnemers kunnen maximaal één (1) korting per aangeschaft in aanmerking komend product claimen.
 3. Aankopen die worden gedaan op een externe marktplaats (bijvoorbeeld Amazon Marketplace of eBay), zijn uitgesloten van de promotie, evenals aankopen die worden gedaan bij andere retailers die geen officiële retailer van de organisator zijn of die niet door de organisator zijn goedgekeurd als diens officiële retailer (“uitgesloten retailers”).
 4. Een deelnemende retailer is een officiële dealer of retailer van een organisator, behalve de uitgesloten retailers (“deelnemende retailer”).

CLAIMS

 1. Nadat deelnemers tijdens de promotieperiode een in aanmerking komend product van een deelnemende retailer hebben gekocht, moeten ze naar https://offers.navico.com/nl/ gaan en op het claimformulier hun productgegevens, naam van de koper, e-mailadres, bankrekeninggegevens en andere gevraagde informatie invullen, waaronder het serienummer van het in aanmerking komende product, het referentienummer van de aankoop, en het claimformulier samen met een gescande kopie van hun aankoopbewijs (de “claim”) indienen.
 2. Claims kunnen alleen worden ingediend binnen 28 dagen na de aankoopdatum tot het einde van de promotie (31 oktober), wat betekent dat de laatste claimdatum voor aankopen die op 31 oktober 2020 zijn gedaan, niet later is dan 23:59 (CEST) op 11 december 2020 (de “einddatum”). Claims die na de einddatum worden ontvangen, komen niet in aanmerking. Om twijfel te voorkomen, telt de dag na de aankoopdatum als dag één (1).
 3. Deelnemers ontvangen een referentienummer ter bevestiging, gevolgd door een e-mailbevestiging die aangeeft dat hun claim door de organisator is ontvangen (“claimbevestiging”).
 4. Als er geen bevestiging per e-mail is ontvangen, is het de verantwoordelijkheid van de deelnemer om binnen zeven (7) dagen na het indienen van een claim contact op te nemen met de klantenservice van de organisator op EMEA.Marketing@Navico.com
 5. Als de claim wordt geacht niet correct te zijn ingediend of als het relevante serienummer niet als geldig kan worden geverifieerd, wordt de deelnemer hiervan per e-mail op de hoogte gesteld en wordt de mogelijkheid geboden de vereiste informatie (inclusief maar niet beperkt tot een foto van het serienummer van het promotieproduct) alsnog te verstrekken om de claim binnen zeven (7) dagen na de kennisgeving te valideren. Als er geen reactie wordt ontvangen, wordt de claim als ongeldig gemarkeerd en komt de deelnemer niet langer in aanmerking voor de korting.
 6. Na het valideren en goedkeuren van de claim ontvangen de deelnemers de korting door middel van een bankoverschrijving naar de bankrekening op het claimformulier binnen dertig (30) dagen na de claimbevestiging. 
 7. Claims die onvolledig of beschadigd zijn, worden als ongeldig beschouwd. De organisator aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor verlies, vertraging of beschadiging van gegevens tijdens communicatie of de verzending van claims.
 8. De organisator behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken claims te diskwalificeren die volgens hem niet aan deze voorwaarden voldoen.
 9. De organisator heeft, waar nodig, het recht om alle maatregelen te nemen die redelijk zijn om zichzelf te beschermen tegen frauduleuze of ongeldige claims, inclusief, maar niet beperkt tot, het instellen of vereisen van verdere verificatie van het aankoopbewijs, alsmede de identiteit, verdere aankoopgegevens en andere relevante gegevens van een deelnemer.
 10. Als een deelnemer het in aanmerking komende product retourneert nadat hij een claim heeft ingediend, stellen zowel de deelnemer als de deelnemende retailer de organisator hiervan op de hoogte en wordt de claim afgewezen. Als de korting al is betaald, zal de organisator proberen de korting van de deelnemer terug te vorderen.
 11. Een claim moet worden ingediend door de deelnemer en mag niet worden ingediend via agenten, externe partijen of in bulk.
 12. Directe claims van scheepsbouwers, dealers, distributeurs, chartermaatschappijen en werknemers van de organisator worden niet geaccepteerd.
 13. Claims die al voor dezelfde producten zijn gedaan via andere promoties worden ongeldig geacht en de deelnemer wordt gediskwalificeerd.

PRIVACY EN GEGEVENSBESCHERMING

 1. Anders dan zoals uiteengezet in deze voorwaarden of met het oog op de uitvoering van de promotie, worden de gegevens en informatie die door de deelnemer zijn verstrekt bij het deelnemen aan de promotie of het claimen van de korting niet gebruikt voor andere promotionele doeleinden, noch worden deze doorgegeven aan derden.
 2. Uw informatie en alle gegevens in ons systeem worden automatisch verwijderd na afronding van de claim. De deelnemer kan zijn/haar toestemming voor dergelijk gebruik van persoonlijke gegevens intrekken voordat de claim is afgerond via een e-mail aan de organisator op EMEA.Marketing@Navico.com.
 3. We houden ons aan algemene principes inzake gegevensprivacy bij het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens die vereisen dat we:
 • Persoonlijke gegevens op eerlijke wijze verzamelen en gebruiken, en alleen voor wettige en gespecificeerde doeleinden die verband houden met onze legitieme zakelijke doelstellingen.
 • Onze verzameling van persoonlijke gegevens beperken tot wat adequaat, relevant en niet buitensporig is voor het beoogde doel.
 • Op uw verzoek voldoende heldere en transparante toelichting zullen geven over ons beleid inzake de verwerking van persoonlijke gegevens.
 • De nauwkeurigheid waarborgen van de persoonlijke gegevens die we verzamelen, bewaren en gebruiken.
 • Persoonlijke gegevens alleen bewaren gedurende de tijd die nodig is om het vastgestelde doel te bereiken. We zullen alle redelijke stappen ondernemen om alle persoonlijke gegevens die we niet meer nodig hebben te vernietigen of uit onze systemen te verwijderen, en alle toepasselijke schema's en beleidsregels voor het bewaren van documenten in acht te nemen.
 • De persoonlijke gegevens die we in ons bezit hebben beschermen.
 1. We streven ernaar om uw persoonlijke gegevens alleen te bewaren tijdens de duur van deze promotie. Nadat de claim is afgerond en de promotie is geëindigd, moet u mogelijk uw gegevens opnieuw invoeren als u wilt deelnemen aan onze andere promoties.
 2. Als u wilt dat wij uw informatie in onze database bewaren en onze marketingnieuwsbrief of informatie over recente promoties en deals wilt ontvangen, kunt u zich hiervoor aanmelden tijdens de laatste stap van het indienen van uw claim.
 3. U hebt het recht om te vragen hoe we met uw persoonlijke gegevens omgaan. U hebt het recht om:
 • Toegang te vragen tot uw persoonlijke gegevens die we in ons bezit hebben.
 • Te verbieden dat wij uw persoonlijke gegevens gebruiken voor direct-marketingdoeleinden.
 • Ons te vragen uw persoonlijke gegevens te verwijderen of onjuiste gegevens te corrigeren.
 • Verwerking te verbieden die schade of bezorgdheid voor u of anderen kan veroorzaken.

ALGEMEEN

 1. De organisator is niet aansprakelijk voor onderbreking van de promotie als gevolg van overmacht of andere factoren waarover de organisator geen controle heeft.
 2. De organisator behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen, in redelijke mate en in overeenstemming met alle relevante wetgeving en gedragscodes.
 3. Kortingen zijn niet-overdraagbaar, niet-uitwisselbaar of inwisselbaar voor contant geld door deelnemers.
 4. De organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor: (a) het niet ontvangen van inzendingen als gevolg van transmissiestoringen en andere omstandigheden die redelijkerwijs buiten haar macht liggen; (b) late, kwijtgeraakte, verkeerd gerouteerde of beschadigde transmissies of claims; (c) computer- of communicatiestoringen; (d) ontwrichting, verlies of gevolgschade door gebeurtenissen buiten de controle van de organisator; of (e) drukfouten of typografische fouten in materialen die verband houden met de promotie, anders dan wat op de officiële website van de organisator is weergegeven.
 5. Deelnemers zijn als enige verantwoordelijk voor alle toepasselijke belastingen, valutawisselkosten en andere relevante kosten of uitgaven die niet in deze voorwaarden zijn vermeld zoals opgenomen in de korting.
 6. Door deel te nemen aan deze promotie gaat u ermee akkoord, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, de organisator te vrijwaren van elke aansprakelijkheid voor letsel, verlies, schade of gevolgschade van welke aard dan ook die voortvloeit uit deelname aan of verband houdt met de promotie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het toekennen, aanvaarden of ontvangen van de korting. De bovenstaande beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing op overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid van de organisator.
 7. De organisator behoudt zich het recht voor om de aanbieding op elk moment in te trekken.
 8. Op de promotie is het Noorse recht van toepassing. Niettegenstaande het voorgaande kunt u als consument gebruikmaken van bepaalde verplichte bepalingen conform de wetgeving van het land waar u woont. Niets in deze voorwaarden, inclusief deze rechtskeuzeclausule, heeft invloed op uw rechten als consument om gebruik te maken van verplichte bepalingen onder lokaal toepasselijk recht.
 9. De organisator behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennis van de deelnemer bij te werken, aan te passen of te wijzigen.

SCHEMA 1

LIJST MET IN AANMERKING KOMENDE PRODUCTEN

LOWRANCE producten:

000-14418-001 HDS LIVE 7 NOXD

000-14419-001 HDS LIVE 7 with AI

000-14424-001 HDS LIVE 9 NOXD

000-14425-001 HDS LIVE 9 with AI

000-14430-001 HDS LIVE 12 NOXD

000-14431-001 HDS LIVE 12 with AI

000-14436-001 HDS LIVE 16 NOXD

000-14437-001 HDS LIVE 16 with AI

 

SIMRAD producten:

000-14448-001   GO7 XSR ROW NO XDCR

000-14446-001   GO7,XSR ROW HDI XDCR

000-14839-001   GO7,XSR ROW Active Imaging 3-1

000-14444-001   GO9 XSE ROW NO XDCR

000-14445-001   GO9,XSE ROW MED/HI/DWNSCN

000-14841-001   GO9,XSE ROW Active Imaging 3-1

000-15618-001   GO9,XSE ROW AI-3-1, HALO 20+ BUNDLE

000-14442-001   GO12 ROW NOXD

000-14835-001   GO12 ROW Active Imaging 3-1

 

B&G producten:

000-13214-001 VULCAN 9 NO XDCR

000-14082-001 VULCAN 7R NO XD

000-14149-001 VULCAN 12R NOXD

000-15620-001 VULCAN 9 WITH HALO20