Naar inhoud

KORTINGSVOORWAARDEN

LOWRANCE ACTIVETARGET KORTINGSACTIE (CASHBACK)

Navico Groups EMEA 2022

 

 

1. INLEIDING

Deelnemers gaan ermee akkoord gebonden te zijn aan deze voorwaarden en condities (deze “voorwaarden”). Alle informatie of instructies die door de organisator worden gepubliceerd over de promotie op https://www.lowrance.com/nl-nl/offers/activetarget-cashback maken deel uit van deze voorwaarden.

 

 

2. PROMOTIE EN PROMOTIEPERIODE

2.1 De Promotor is Navico Logistics Europe B.V. met een geregistreerd adres aan de Laan van Europa 450 (4e verdieping), 3317 DB Dordrecht, Nederland en/of haar Gelieerde Ondernemingen (de "Promotor"). De promotor biedt een korting (cashback) op de geselecteerde in aanmerking komende producten voor de duur van de actieperiode ("actie").

2.1.1 Voor de toepassing van deze voorwaarden betekent dat de gelieerde onderneming een bedrijf of andere entiteit, waar dan ook direct of indirect georganiseerd of gecontroleerd door of onder directe of indirecte gemeenschappelijke controle met de partij. “Zeggenschap” betekent het directe of indirecte eigendom van ten minste vijftig procent (50%) van de stemrechten (of hun equivalent) van een entiteit of de rechten om managementcontrole uit te oefenen.

2.2 De promotie begint om 00:01 (CET) op 21/02/2022 en sluit om 23:59 (CET) op 30/06/2022 (de “promotieperiode”). 

 

 

3. BESCHIKBAARHEID

3.1 Deze actie is alleen beschikbaar voor eindgebruikers van 18 jaar en ouder die een nieuw in aanmerking komend product kopen in de winkel van een deelnemende winkel of via de website in de erkende landen. ("Deelnemer").

3.2 Erkende landen worden vermeld als het VK (inclusief Engeland / Schotland / Wales en Noord-Ierland), Ierland, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Nederland, België, Spanje, Italië, Noorwegen, Zweden, Finland, Denemarken, Israël, Bulgarije, Hongarije, Slowakije, Letland, Litouwen, Estland, Griekenland, Malta, Cyprus, Polen, Kroatië en Zuid-Afrika.

3.3 Aankopen die zijn gedaan in andere gebieden dan de Erkende landen komen niet in aanmerking voor deelname aan deze Promotie, zelfs niet als de eindgebruiker in een van de Erkende landen woont.

3.4 In aanmerking komende producten zijn de producten vermeld in schema 1 van deze voorwaarden die tijdens de promotieperiode nieuw zijn gekocht op de officiële verkoopsite van de organisator of via een deelnemende retailer. Een kopie van deze lijst is te vinden op https://www.lowrance.com/nl-nl/offers/activetarget-cashback

3.5 Een Deelnemende Detailhandelaar is een officiële dealer of detailhandelaar van de Promotor, anders dan de Uitgesloten Detailhandelaars (“Deelnemende Detailhandelaar”). Een lijst van onze deelnemende retailers is te vinden op de dealer locator op onze website via: https://www.lowrance.com/nl-nl/dealer-locator/

3.6 Deze promotie is alleen beschikbaar voor eindgebruikers (bijv. niet voor een wederverkoper of bedrijf) en is niet beschikbaar in combinatie met een andere aanbieding of promotie van de organisator.

3.7 Gebruikte, opnieuw gefabriceerde of opgeknapte producten, of producten die zijn aangeschaft in de uitverkoop of via een externe marktplaats (waaronder online veilingsites) komen niet in aanmerking voor deze promotie.

3.8 De promotie is alleen beschikbaar voor in aanmerking komende producten die deel uitmaken van deze promotie en kan niet worden geclaimd voor producten die zijn ontvangen als gratis geschenken of individuele producten die deel uitmaken van verpakkingen, bundels of die standaard zijn gemonteerd op een nieuw aangeschaft vaartuig.

3.9 Deze promotie kan niet worden gecombineerd met andere aanbiedingen en is ongeldig indien niet toegestaan.

3.10 Alle overdrachtskosten, wisselkoersen en vergoedingen of bankkosten zijn voor rekening van en betaald door de deelnemers.

 

 

4. AANBIEDING

4.1 Deelnemers die een in aanmerking komend product kopen in overeenstemming met deze voorwaarden, komen in aanmerking voor een cashback (uitsluitend betaald via bankoverschrijving) door middel van inwisseling (de "korting"). De relevante Kortingswaarde per Promotieproduct is zoals uiteengezet in Schema 1.

4.2 Deelnemers kunnen aanspraak maken op maximaal één (1) korting per gekocht Kwalificerend Product.

4.3 Kortingen die onder deze Voorwaarden in aanmerking komen, worden betaald door middel van een bankoverschrijving en Deelnemers moeten een geldige bankrekening opgeven om de Korting te ontvangen. Voor alle duidelijkheid: deelnemers ontvangen de korting in EURO. Als uw lokale valuta niet wordt vermeld, wordt uw korting in EURO uitbetaald.

4.4 Aankopen die worden gedaan op een externe marktplaats (bijvoorbeeld Amazon Marketplace of eBay), zijn uitgesloten van de promotie, evenals aankopen die worden gedaan bij andere retailers die geen officiële retailer van de organisator zijn of die niet door de organisator zijn goedgekeurd als diens officiële retailer (“uitgesloten retailers”).

 

 

5. CLAIMS

5.1 Na aankoop van een in aanmerking komend product bij een deelnemende detailhandelaar tijdens de actieperiode, moeten deelnemers https://offers.lowrance.com bezoeken om het claimformulier in te vullen met hun productgegevens, naam, e-mailadres en andere gevraagde informatie en dien deze samen met een gescande kopie van het aankoopbewijs (de "Claim") in.

5.2 Claims moeten uiterlijk op 15/07/2022 (de "Einddatum") om 23:59 (CET) worden ingediend. Voor alle duidelijkheid: de uiterste Claimdatum voor aankopen die op 30/06/2022 zijn gedaan, is vóór de Einddatum. Alle claims die na de einddatum worden ingediend, worden voor het doel van deze promotie als gediskwalificeerd beschouwd.

5.3 Deelnemers ontvangen een referentienummer ter bevestiging, gevolgd door een e-mailbevestiging die aangeeft dat hun claim door de organisator is ontvangen (“claimbevestiging”).

5.4 Als er geen bevestiging per e-mail is ontvangen, is het de verantwoordelijkheid van de deelnemer om binnen zeven (7) dagen na het indienen van een claim contact op te nemen met de klantenservice van de organisator op EMEA.Marketing@Navico.com

5.5 Als de claim wordt geacht niet correct te zijn ingediend of als het relevante serienummer niet als geldig kan worden geverifieerd, wordt de deelnemer hiervan per e-mail op de hoogte gesteld en wordt de mogelijkheid geboden de vereiste informatie (inclusief maar niet beperkt tot een foto van het serienummer van het promotieproduct) alsnog te verstrekken om de claim binnen zeven (7) dagen na de kennisgeving te valideren. Als er geen reactie wordt ontvangen, wordt de claim als ongeldig gemarkeerd en komt de deelnemer niet langer in aanmerking voor de korting.

5.6 Na het valideren en goedkeuren van de Claim, ontvangen de Deelnemers de Korting binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de Claimbevestiging door middel van een bankoverschrijving op de bankrekening die in hun Claimformulier is vermeld.

5.7 Claims die onvolledig of beschadigd zijn, worden als ongeldig beschouwd. De organisator aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor verlies, vertraging of beschadiging van gegevens tijdens communicatie of de verzending van claims.

5.8 De organisator behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken claims te diskwalificeren die volgens hem niet aan deze voorwaarden voldoen.

5.9 De organisator heeft, waar nodig, het recht om alle maatregelen te nemen die redelijk zijn om zichzelf te beschermen tegen frauduleuze of ongeldige claims, inclusief, maar niet beperkt tot, het instellen of vereisen van verdere verificatie van het aankoopbewijs, alsmede de identiteit, verdere aankoopgegevens en andere relevante gegevens van een deelnemer.

5.10 Als een deelnemer het in aanmerking komende product retourneert nadat hij een claim heeft ingediend, zullen zowel de deelnemer als de deelnemende detailhandelaar de organisator op de hoogte stellen en zal de claim worden afgewezen. Indien de korting al is betaald, zal de organisator trachten de korting van de deelnemer terug te vorderen.

5.11 Een claim moet worden ingediend door de deelnemer en mag niet worden ingediend via agenten, externe partijen of in bulk.

5.12 Directe claims van scheepsbouwers, dealers, distributeurs, chartermaatschappijen en werknemers van de organisator worden niet geaccepteerd

5.13 Claims die al voor dezelfde producten zijn gedaan via andere promoties worden ongeldig geacht en de deelnemer wordt gediskwalificeerd.

 

 

6. PRIVACY EN GEGEVENSBESCHERMING

6.1 Anders dan zoals uiteengezet in deze voorwaarden of met het oog op de uitvoering van de promotie, worden de gegevens en informatie die door de deelnemer zijn verstrekt bij het deelnemen aan de promotie of het claimen van de korting niet gebruikt voor andere promotionele doeleinden, noch worden deze doorgegeven aan tenzij u ervoor kiest om gecontacteerd te worden voor marketingdoeleinden in overeenstemming met ons Privacy beleid.

6.2 Uw informatie en alle gegevens in ons systeem worden automatisch verwijderd na afronding van de claim. De deelnemer kan zijn/haar toestemming voor dergelijk gebruik van persoonlijke gegevens intrekken voordat de claim is afgerond via een e-mail aan de organisator op Data Protection Officer at DPO@Navico.com.

6.3 We houden ons aan algemene principes inzake gegevensprivacy bij het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens die vereisen dat we:

6.3.1 Verzamel en verwerk alleen de volgende gegevens om de actie te beheren en om te controleren of u in aanmerking komt:

  • Voornaam Achternaam
  • E-mailadres, fysiek adres, telefoonnummer
  • Informatie over aankoop van

6.3.2 Verzamel en gebruik persoonlijke gegevens op basis van ons legitieme belang om de promotie eerlijk en alleen voor wettige en gespecificeerde doeleinden te beheren die verband houden met onze legitieme zakelijke doelstellingen.

6.3.3 Onze verzameling van persoonlijke gegevens beperken tot wat adequaat, relevant en niet buitensporig is voor het beoogde doel.

6.4 Op uw verzoek voldoende heldere en transparante toelichting zullen geven over ons beleid inzake de verwerking van persoonlijke gegevens.

6.5 De nauwkeurigheid waarborgen van de persoonlijke gegevens die we verzamelen, bewaren en gebruiken.

6.6 Persoonlijke gegevens alleen bewaren gedurende de tijd die nodig is om het vastgestelde doel te bereiken. We zullen alle redelijke stappen ondernemen om alle persoonlijke gegevens die we niet meer nodig hebben te vernietigen of uit onze systemen te verwijderen, en alle toepasselijke schema's en beleidsregels voor het bewaren van documenten in acht te nemen.

6.7   De persoonlijke gegevens die we in ons bezit hebben beschermen.

6.8 Geef uw persoonlijke gegevens alleen door aan externe verwerkers die ons helpen bij het organiseren van het promotionele evenement en die gebonden zijn aan een vergelijkbare verplichting met betrekking tot de behandeling van uw persoonlijke gegevens, waaronder Mr.Zen Limited die de promotiewebsite https://offers.lowrance.com 

6.9 We streven ernaar om uw persoonlijke gegevens alleen te bewaren tijdens de duur van deze promotie. Nadat de claim is afgerond en de promotie is geëindigd, moet u mogelijk uw gegevens opnieuw invoeren als u wilt deelnemen aan onze andere promoties.

6.10 Als u wilt dat wij uw informatie in onze database bewaren en onze marketingnieuwsbrief of informatie over recente promoties en deals wilt ontvangen, kunt u zich hiervoor aanmelden tijdens de laatste stap van het indienen van uw claim.

6.11 U hebt het recht om te vragen hoe we met uw persoonlijke gegevens omgaan. U hebt het recht om:

(a)    Toegang te vragen tot uw persoonlijke gegevens die we in ons bezit hebben.

(b)    Te verbieden dat wij uw persoonlijke gegevens gebruiken voor direct-marketingdoeleinden.

(c)     Ons te vragen uw persoonlijke gegevens te verwijderen of onjuiste gegevens te corrigeren.

(d)    Verwerking te verbieden die schade of bezorgdheid voor u of anderen kan veroorzaken.

 

 

7. ALGEMEEN

7.1 De organisator is niet aansprakelijk voor onderbreking van de promotie als gevolg van overmacht of andere factoren waarover de organisator geen controle heeft.

7.2 De organisator behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen, in redelijke mate en in overeenstemming met alle relevante wetgeving en gedragscodes.

7.3 Kortingen zijn niet-overdraagbaar, niet-uitwisselbaar of inwisselbaar voor contant geld door deelnemers.

7.4 De organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor: (a) het niet ontvangen van inzendingen als gevolg van transmissiestoringen en andere omstandigheden die redelijkerwijs buiten haar macht liggen; (b) late, kwijtgeraakte, verkeerd gerouteerde of beschadigde transmissies of claims; (c) computer- of communicatiestoringen; (d) ontwrichting, verlies of gevolgschade door gebeurtenissen buiten de controle van de organisator; of (e) drukfouten of typografische fouten in materialen die verband houden met de promotie, anders dan wat op de officiële website van de organisator is weergegeven.

7.5 Deelnemers zijn als enige verantwoordelijk voor alle toepasselijke belastingen, valutawisselkosten en andere relevante kosten of uitgaven die niet in deze voorwaarden zijn vermeld zoals opgenomen in de korting.

7.6 Op de promotie is het Noorse recht van toepassing. Niettegenstaande het voorgaande kunt u als consument gebruikmaken van bepaalde verplichte bepalingen conform de wetgeving van het land waar u woont. Niets in deze voorwaarden, inclusief deze rechtskeuzeclausule, heeft invloed op uw rechten als consument om gebruik te maken van verplichte bepalingen onder lokaal toepasselijk recht.

7.7 De organisator behoudt zich het recht voor om de aanbieding op elk moment in te trekken.

7.8 Op deze Actie is Nederlands recht van toepassing. Niettegenstaande het voorgaande kunt u als consument profiteren van bepaalde dwingende bepalingen volgens de wetgeving van uw land van verblijf. Niets in deze Voorwaarden, met inbegrip van deze clausule van rechtskeuze, doet afbreuk aan uw rechten als consument om te vertrouwen op dergelijke dwingende bepalingen van de lokale wetgeving.

7.9 De organisator behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennis van de deelnemer bij te werken, aan te passen of te wijzigen.

 

 

SCHEMA 1

LIJST MET IN AANMERKING KOMENDE PRODUCTEN

  • Korting van €200 op:
    • 000-15593-001 ActiveTarget™ Live Sonar