Gå till innehåll

Policy för Dataskydd

Uppdaterad: 1 maj 2018

EU:S POLICY FÖR DATASKYDD

1. Engagemang för dataskyddNavico, som tillverkare av Lowrance-, Simrad- och B&G-produkter, tror på att sätta tillit, transparens och kontroll i centrum hos våra kunder, och konsumentupplevelsen är nyckeln till att vara en ledande aktör inom vår bransch. I det avseendet följer vi alla lagar om dataskydd som gäller för dig, och har noga övervakat fortskridandet av förordningen från EU-parlamentet (EU) 2016/679 och rådet den 27 april 2016 om skydd av enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter, och om upphävande av direktiv 95/46/EG ("GDPR") (gemensamt benämnda "Dataskyddslagar"). Vi har samarbetat med sekretessexperter inom EU som hjälper oss kontinuerligt att navigera i dessa utmanande regelverk för att uppfylla våra löften. Navico arbetar med att utveckla processer och mekanismer för att underlätta för personer inom EU att kunna utöva sina rättigheter på ett liknande sätt som föreskrivs av GDPR.

 

2. Sekretesspolicyns omfattning. När du interagerar med Navico, till exempel genom att registrera din produkt på en av våra Webbplatser, lowrance.com, simrad-yachting.com, bandg.com och navico-commercial.com (gemensamt benämnda "Webbplatser"), genom att köpa en produkt eller genom att kommunicera med Navico via sociala medier (t.ex. "gilla oss på Facebook"), kan vi be dig att förse oss med personuppgifter. I det här avseendet gäller denna sekretesspolicy ("Sekretesspolicy") för information som samlas in av Navico på Webbplatserna och beskriver hur vi skyddar och behandlar dina personuppgifter via Webbplatserna. Läs vår sekretesspolicy noggrant för att förstå vår praxis gällande personuppgifter och hur vi behandlar dem. Genom att använda Webbplatserna bekräftar du att du förstår Sekretesspolicyn och godkänner de rutiner som beskrivs i den. Om du inte samtycker till villkoren i vår Sekretesspolicy och de datarutiner som beskrivs häri ska du inte använda Webbplatserna.

Sekretesspolicyn kompletterar informationsmeddelandet som tillhandahålls på Webbplatserna vid insamling av dina Personuppgifter.

 

3. Hur vi samlar in dina Personuppgifter. Navico agerar som personuppgiftsansvarig under GDPR när vi samlar in dina Personuppgifter i de syften, på rättslig grund och under datalagringsperioden som hädanefter tillhandahålls:

 

 

DINA PERSONUPPGIFTER ("Personuppgifter")

SYFTEN

RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLING

DATALAGRINGSPERIOD

·      Identitet (t.ex. namn, efternamn osv.)

·      Kontaktinformation (t.ex. e-postadress, telefonnummer, adress osv.)

·      Information, bland annat om din båt, som du väljer att ge oss

·      Hantera kundrelation

·      Hantera registrering och konto på våra Webbplatser

·      Ge produktsupport och garantitjänster

·      Tillhandahålla uppdateringar av programvara

·      Skicka marknadsföringserbjudanden från Navico (e-postreklam och/eller specialerbjudanden om liknande produkter och tjänster)

Krävs för fullföljande av ett kontrakt

Så länge som det är absolut nödvändigt för de syften för vilka de samlades in, eller om det krävs enligt gällande lag, inklusive för den tid som krävs för att uppfylla juridiska och regelmässiga krav på arkivering eller preskriptionsförordning.

Skicka marknadsföringserbjudanden från tredje part (e-postreklam och/eller specialerbjudanden)

Samtycke

Medan du är en registrerad kund

Trafikdata

·      Underlätta din navigering på Webbplatserna

·      För statistik och analys

Samtycke

Inte mer än 13 månader

 

 

4. Dina rättigheter i EUUnder förutsättning att du bevisat din identitet är du berättigad att begära, på vår adress som nämns i avsnitt "Kontaktuppgifter" nedan:

 • Åtkomst, när som helst och av vilken anledning som helst, till Personuppgifter
 • Korrigering av Personuppgifter om de är felaktiga eller inaktuella
 • Tillhandahållande till dig av de Personuppgifter du aktivt och medvetet gett oss och, om möjligt, överföring av sådana Personuppgifter direkt till en annan personuppgiftsansvarig (även kallat rätten till databärbarhet)
 • Invändning mot behandling av dina Personuppgifter i reklamsyfte eller för direkt marknadsföring eller för att genomföra marknadsundersökningar eller reklamutskick
 • Borttagning, av legitima skäl under Dataskyddslagarna, av dina Personuppgifter, inklusive där det inte längre är nödvändigt för oss att behålla sådana uppgifter
 • Invändning mot eller indragande av ditt samtycke till behandling av dina Personuppgifter, av legitima skäl, utom om behandlingen är nödvändig för de legitima syften för vilka de samlades in. I det fallet kommer vi att återkomma till dig utan onödigt dröjsmål med motivering av sådana legitima skäl.

 

5. Hur vi behandlar dina Personuppgifter. Vi följer våra skyldigheter enligt Dataskyddslagarna genom att:

 • Införa säkerhetsåtgärder för att skydda dina Personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust eller förändring, oauktoriserad utlämning eller användning ("Dataintrång"). Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att skydda dina Personuppgifter från dataintrång, men vi kan inte garantera säkerheten för de Personuppgifter som du lämnar online, och inte heller att inget Dataintrång kommer att inträffa. Du kan hjälpa oss att hålla dina Personuppgifter säkra genom att säkerställa att alla lösenord som du använder på våra Webbplatser är strikt konfidentiella och genom att logga ut när du är klar med en delad dator. I det avseendet bekräftar du de inneboende säkerhetsaspekterna vid hanteringen online och kan inte hålla oss eller våra leverantörer ansvariga för eventuella brott mot datasäkerheten, såvida det inte är på grund av brott mot våra åtaganden med avseende på skydd av dina Personuppgifter.
 • Hålla dina Personuppgifter korrekta och uppdaterade.
 • Endast samla in och behålla Personuppgifter som är adekvata, relevanta och begränsade till vad som är nödvändigt i förhållande till de syften för vilka dina Personuppgifter behandlas. 

 

6. Mottagare av Personuppgifter. Dina Personuppgifter kommer att behandlas konfidentiellt och, med ditt medgivande, i tillämpliga fall, endast delas med:

 • Våra dotterbolag,
 • Samarbetspartner,
 • Tjänsteleverantörer,
 • Tredje part, eller
 • Andra parter när så krävs enligt gällande lag.

Mottagarna av dina Personuppgifter finns inom eller utanför Europeiska unionen och/eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och betraktas som personuppgiftsbiträden för dina Personuppgifter, å våra vägnar. De har valts eftersom de ger skydd som är tillräckliga för att uppfylla Dataskyddslagen. Genom att behandla dina Personuppgifter å våra vägnar ska de endast agera under våra instruktioner.

Oaktat det föregående kan dina Personuppgifter lämnas ut till brottsbekämpande eller rättsliga myndigheter, i enlighet med gällande lagar och vid formell begäran från sådana enheter.

Vi kommer inte att lämna ut eller överföra dina Personuppgifter till någon tredje part utan att informera dig och, i vilket fall som helst, uteslutande i enlighet med Dataskyddslagarna.

 

7. Överföring av Personuppgifter till utlandetDe Personuppgifter vi samlar in från dig kan överföras till, lagras i eller på annat sätt behandlas i en destination utanför EU och/eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, inklusive men inte begränsat till USA. I den händelse där dina Personuppgifter överförs utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och/eller utanför EU där Europeiska kommissionen har beslutat att det tredje landet inte säkerställer en lämplig skyddsnivå, förbinder vi oss att tillhandahålla lämpliga skyddsåtgärder som kan innefatta, men inte är begränsade till, att anta Europeiska kommissionens avtalsmässiga skyddsåtgärder, delta i US-EU Privacy Shield, erhålla ditt medgivande till överföring av data eller andra bindande skyddsåtgärder som kan godkännas av Europeiska datatillsynsmannen.

 

8. MolndataNavico kan lagra dina Personuppgifter i molnet. Det betyder att dina Personuppgifter kan behandlas på uppdrag av Navico genom en molntjänstleverantör och kan komma att lagras på olika platser runt om i världen. Navico använder organisatoriska och avtalsmässiga åtgärder för att skydda dina Personuppgifter och sätta liknande, men på intet sätt mindre restriktiva, krav på våra molntjänstleverantörer, inklusive krav på att dina Personuppgifter behandlas uteslutande för de syften som nämns häri eller för andra syften som du uttryckligen har samtyckt till.

 

9. Vidare behandling. Om Navico önskar använda dina Personuppgifter i ett nytt syfte som inte omfattas av denna Sekretesspolicy kommer vi att förse dig med ett meddelande som förklarar detta nya syfte innan behandling påbörjas. När så krävs strävar vi efter ditt medgivande till det nya syftet.

 

10. Cookies. Webbplatserna använder cookies. En cookie är en liten textfil som sparas på din dator av din webbläsare när du besöker våra Webbplatser. En cookie innehåller ingen begriplig information, men den tillåter länkning mellan en terminal och annan information om din upplevelse på våra Webbplatser och de preferenser du har uttryckt vid användning av Webbplatserna. För cookies som sprids av våra servrar kan ingen annan komma åt informationen däri. Denna information och dessa data samlas in direkt och automatiskt av Webbplatserna. Den information som samlas in med hjälp av cookies kommer att behandlas i syfte att optimera användningen av Webbplatserna, göra din surfupplevelse mer personlig och njutbar genom att komma ihåg dina val (t.ex. komma ihåg vilket språk du har ställt in eller det land där du har valt att ansluta, för att kunna identifiera dig vid nästa besök) samt att ge information till oss eller våra tjänsteleverantörer för anpassning eller statistiska ändamål.

Våra Webbplatser använder olika typer av cookies och liknande tekniker, var och en med olika funktioner. Vissa av dessa cookies är nödvändiga för driften av Webbplatserna. Andra kan hjälpa oss att förbättra användningen eller din upplevelse av Webbplatserna.

Det är sådana typer av cookies som kan placeras i webbläsaren:

 • Sessionscookies placeras i webbläsaren under en webbläsarsession, men de går ut och tas bort i slutet av sessionen. Vi och våra partner använder sessionscookies av olika anledningar, bland annat för att spåra användningen av Webbplatserna under en enda webbläsarsession och hjälpa dig att använda Webbsidorna mer effektivt.
 • Beständiga cookies placeras i webbläsaren under en webbläsarsession, men förblir i din dator eller annan enhet efter att webbläsarsessionen avslutats, under en begränsad tid. Beständiga cookies gör att Webbplatserna kan identifiera din dator eller annan enhet när den används för att komma åt Webbplatserna igen efter att en webbläsarsession har slutförts och en ny webbläsarsession har inletts, främst för att hjälpa dig att snabbt och enkelt logga in på våra Webbplatser igen. Beständiga cookies används också, både av oss, våra tjänsteleverantörer och våra partner, för analys och anpassning.
 • Förstapartscookies placeras på din dator eller annan enhet direkt av oss. De kan omfatta sessionscookies och/eller beständiga cookies. Till exempel kan vi använda förstapartscookies för att spåra din aktivitet på Webbplatserna för statistik och anpassning.
 • Tredjepartscookies placeras på din dator eller enhet av våra partner. De kan omfatta sessionscookies och/eller beständiga cookies. Våra partner använder tredjepartscookies för inriktning, t.ex. för att skicka dig enkäter.

Som du vet har varje webbläsare möjlighet att blockera eller radera cookies. Din webbläsare innehåller instruktioner om dessa metoder.

Du kan kontrollera stegen för hantering av cookies i din webbläsares hjälpmeny. Observera dock att om du bestämmer dig för att inaktivera eller ta bort cookies kan vi inte garantera att alla webbsidor på Webbplatserna visas eller fungerar korrekt eller att vissa tjänster kommer att tillhandahållas.

 

11. Ändringar i Sekretesspolicyn. Vi kan uppdatera eller ändra vår Sekretesspolicy för att återspegla ändringar i våra metoder för datahantering.  Om vi gör väsentliga ändringar i vår Sekretesspolicy kommer vi att meddela dig om detta på våra Webbplatser innan ändringen träder i kraft. Vi uppmanar dig att regelbundet läsa igenom denna sida för den senaste informationen om våra sekretessrutiner.

 

12. Tvistlösning. I den händelse du har någon begäran eller i händelse av en tvist mellan dig och oss avseende behandling av dina Personuppgifter, kan du kontakta oss på vår kontaktadress nedan. Vi strävar efter att finna en tillfredsställande lösning för att säkerställa efterlevnad av Dataskyddslagarna.

I avsaknad av svar från oss eller om tvisten kvarstår trots vårt förslag, kan du lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten i den medlemsstat inom Europeiska Unionen där du vanligtvis befinner dig.

 

13. Kontaktuppgifter. Om du har några frågor om Sekretesspolicyn och hur vi behandlar dina Personuppgifter kan du kontakta oss via e-post på legal@navico.com eller via vanlig post på adress: Navico, Inc., ATTN: Legal Dept., 4500 S. 129th East Ave., Suite 200, Tulsa, OK 74134-5885, USA.